അന്തർവിക്കി വിവരങ്ങൾ കാണുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഇത് അന്തർവിക്കി പട്ടികയുടെ അവലോകനം ആണ്, വ്യത്യസ്ത വിക്കികളിലേക്കും മറ്റ് ബാഹ്യ സൈറ്റുകളിലേക്കും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ണി ചേർക്കാനുള്ള പൂർവ്വപദങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു. ദയവായി MediaWiki.org സൈറ്റിലെ കൈപ്പുസ്തകം കാണുക.

രേഖ കാണുക

സൂചന
പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ വിക്കിഎഴുത്ത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന [[പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ:താളിന്റെ_പേര്]] എന്നതിലെ അന്തർവിക്കി പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ.
URL യൂ.ആർ.എലുകൾക്കുള്ള ഫലകം. [[പൂർവ്വപദം:താളിന്റെ_പേര്]] എന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, $1 എന്ന ചരം വിക്കി എഴുത്തിലെ താളിന്റെ_പേര് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.
ഗമനം ഉണ്ട് ഈ അന്തർവിക്കി പൂർവ്വപദത്തിനുള്ള പ്രാദേശിക വിക്കിയിലെ ബാഹ്യ എച്ച്.റ്റി.റ്റി.പി. അഭ്യർത്ഥനകൾ കണ്ണി നിർവ്വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലക്ഷ്യ യൂ.ആർ.എലിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവിടും (അതായത് വിക്കിയിലെ താളുകളിലെ കണ്ണികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു പോലെ).
ഇല്ല യു.ആർ.എല്ലിൽ ഈ അന്തർവിക്കി പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാദേശികവിക്കിയിലേക്കുള്ള ബാഹ്യ എച്ച്.റ്റി.റ്റി.പി. അഭ്യർത്ഥനകൾ "അസാധുവായ തലക്കെട്ട്" പിഴവ് താളിന് കാരണമാവും.
ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ട് അന്തർവിക്കി ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ ഈ വിക്കിയിൽ പൊതുവേ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബാഹ്യ വിക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തൽ അനുവദിക്കുക.
ഇല്ല അനുവദിക്കരുത്, പകരം ഫലകം നാമമേഖലയിൽ താളിനായി നോക്കുക.

അന്തർവിക്കി പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ

പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾURLഗമനംഉൾപ്പെടുത്തൽ
acronymhttp://www.acronymfinder.com/af-query.asp?String=exact&Acronym=$1ഇല്ലഇല്ല
advogatohttp://www.advogato.org/$1ഇല്ലഇല്ല
annotationwikihttp://www.seedwiki.com/page.cfm?wikiid=368&doc=$1ഇല്ലഇല്ല
arxivhttp://www.arxiv.org/abs/$1ഇല്ലഇല്ല
c2findhttp://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=$1ഇല്ലഇല്ല
cachehttp://www.google.com/search?q=cache:$1ഇല്ലഇല്ല
commonshttp://commons.wikimedia.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
corpknowpediahttp://corpknowpedia.org/wiki/index.php/$1ഇല്ലഇല്ല
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1ഇല്ലഇല്ല
disinfopediahttp://www.disinfopedia.org/wiki.phtml?title=$1ഇല്ലഇല്ല
docbookhttp://wiki.docbook.org/topic/$1ഇല്ലഇല്ല
doihttp://dx.doi.org/$1ഇല്ലഇല്ല
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/index.php/$1ഇല്ലഇല്ല
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1ഇല്ലഇല്ല
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1ഇല്ലഇല്ല
emacswikihttp://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki.pl?$1ഇല്ലഇല്ല
foldochttp://foldoc.org/?$1ഇല്ലഇല്ല
foxwikihttp://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1ഇല്ലഇല്ല
freebsdmanhttp://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1ഇല്ലഇല്ല
gejhttp://www.esperanto.de/cgi-bin/aktivikio/wiki.pl?$1ഇല്ലഇല്ല
gentoo-wikihttp://gentoo-wiki.com/$1ഇല്ലഇല്ല
googlehttp://www.google.com/search?q=$1ഇല്ലഇല്ല
googlegroupshttp://groups.google.com/groups?q=$1ഇല്ലഇല്ല
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/$1ഇല്ലഇല്ല
hewikisourcehttp://he.wikisource.org/wiki/$1ഉണ്ട്ഇല്ല
hrwikihttp://www.hrwiki.org/index.php/$1ഇല്ലഇല്ല
imdbhttp://us.imdb.com/Title?$1ഇല്ലഇല്ല
jargonfilehttp://sunir.org/apps/meta.pl?wiki=JargonFile&redirect=$1ഇല്ലഇല്ല
jspwikihttp://www.jspwiki.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
keikihttp://kei.ki/en/$1ഇല്ലഇല്ല
kmwikihttp://kmwiki.wikispaces.com/$1ഇല്ലഇല്ല
linuxwikihttp://linuxwiki.de/$1ഇല്ലഇല്ല
lojbanhttp://www.lojban.org/tiki/tiki-index.php?page=$1ഇല്ലഇല്ല
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
lugkrhttp://lug-kr.sourceforge.net/cgi-bin/lugwiki.pl?$1ഇല്ലഇല്ല
mathsongswikihttp://SeedWiki.com/page.cfm?wikiid=237&doc=$1ഇല്ലഇല്ല
meatballhttp://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?$1ഇല്ലഇല്ല
mediawikiwikihttp://www.mediawiki.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
mediazillahttps://bugzilla.wikimedia.org/$1ഉണ്ട്ഇല്ല
memoryalphahttp://www.memory-alpha.org/en/index.php/$1ഇല്ലഇല്ല
metawikihttp://sunir.org/apps/meta.pl?$1ഇല്ലഇല്ല
metawikipediahttp://meta.wikimedia.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
moinmoinhttp://purl.net/wiki/moin/$1ഇല്ലഇല്ല
mozillawikihttp://wiki.mozilla.org/index.php/$1ഇല്ലഇല്ല
mwhttp://www.mediawiki.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
oeishttp://www.research.att.com/cgi-bin/access.cgi/as/njas/sequences/eisA.cgi?Anum=$1ഇല്ലഇല്ല
openfactshttp://openfacts.berlios.de/index.phtml?title=$1ഇല്ലഇല്ല
openwikihttp://openwiki.com/?$1ഇല്ലഇല്ല
pmeghttp://www.bertilow.com/pmeg/$1.phpഇല്ലഇല്ല
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractഇല്ലഇല്ല
pprhttp://c2.com/cgi/wiki?$1ഇല്ലഇല്ല
pythoninfohttp://wiki.python.org/moin/$1ഇല്ലഇല്ല
rfchttps://tools.ietf.org/html/rfc$1ഇല്ലഇല്ല
s23wikihttp://is-root.de/wiki/index.php/$1ഇല്ലഇല്ല
seattlewikihttp://seattle.wikia.com/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
seattlewirelesshttp://seattlewireless.net/?$1ഇല്ലഇല്ല
senseislibraryhttp://senseis.xmp.net/?$1ഇല്ലഇല്ല
sourceforgehttp://sourceforge.net/$1ഇല്ലഇല്ല
squeakhttp://wiki.squeak.org/squeak/$1ഇല്ലഇല്ല
susninghttp://www.susning.nu/$1ഇല്ലഇല്ല
svgwikihttp://wiki.svg.org/$1ഇല്ലഇല്ല
tavihttp://tavi.sourceforge.net/$1ഇല്ലഇല്ല
tejohttp://www.tejo.org/vikio/$1ഇല്ലഇല്ല
theopediahttp://www.theopedia.com/$1ഇല്ലഇല്ല
tmbwhttp://www.tmbw.net/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1ഇല്ലഇല്ല
tmwikihttp://www.EasyTopicMaps.com/?page=$1ഇല്ലഇല്ല
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1ഇല്ലഇല്ല
ueahttp://www.tejo.org/uea/$1ഇല്ലഇല്ല
unrealhttp://wiki.beyondunreal.com/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1ഇല്ലഇല്ല
vinismohttp://vinismo.com/en/$1ഇല്ലഇല്ല
webseitzwikihttp://webseitz.fluxent.com/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
whyhttp://clublet.com/c/c/why?$1ഇല്ലഇല്ല
wikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1ഇല്ലഇല്ല
wikiahttp://www.wikia.com/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikibookshttp://en.wikibooks.org/wiki/$1ഉണ്ട്ഇല്ല
wikicitieshttp://www.wikia.com/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikif1http://www.wikif1.org/$1ഇല്ലഇല്ല
wikihowhttp://www.wikihow.com/$1ഇല്ലഇല്ല
wikimediahttp://wikimediafoundation.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikinewshttp://en.wikinews.org/wiki/$1ഉണ്ട്ഇല്ല
wikinfohttp://www.wikinfo.org/index.php/$1ഇല്ലഇല്ല
wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്ഇല്ല
wikiquotehttp://en.wikiquote.org/wiki/$1ഉണ്ട്ഇല്ല
wikisourcehttp://wikisource.org/wiki/$1ഉണ്ട്ഇല്ല
wikispecieshttp://species.wikimedia.org/wiki/$1ഉണ്ട്ഇല്ല
wikitravelhttp://wikitravel.org/en/$1ഇല്ലഇല്ല
wikiversityhttp://en.wikiversity.org/wiki/$1ഉണ്ട്ഇല്ല
wikthttp://en.wiktionary.org/wiki/$1ഉണ്ട്ഇല്ല
wiktionaryhttp://en.wiktionary.org/wiki/$1ഉണ്ട്ഇല്ല
wlughttp://www.wlug.org.nz/$1ഇല്ലഇല്ല
zwikihttp://zwiki.org/$1ഇല്ലഇല്ല
zzz wikihttp://wiki.zzz.ee/index.php/$1ഇല്ലഇല്ല
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അന്തർ‌വിക്കി" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്