പകർപ്പുകളുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഒരു പ്രമാണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് മറ്റേതെങ്കിലും പ്രമാണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിന്റെ പകർപ്പ് ആണെങ്കിൽ, ഈ പട്ടികയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. പ്രാദേശിക പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണക്കിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

  1. 1 മുതൽ #7 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 7 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Bhakshya suraksha.png എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.
  2. WhatsApp Image 2017-12-23 at 11.40.35 AM.jpeg എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.
  3. Janasamvada yathra 10.jpg എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.
  4. Prakasan master(1).pdf എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.
  5. ചാന്ദ്രപഥം.pdf എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.
  6. LL- ARTHAVAM vipin.pdf എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.
  7. 01.jpg എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അപരപ്രമാണപട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്