പകർപ്പുകളുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഒരു പ്രമാണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് മറ്റേതെങ്കിലും പ്രമാണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിന്റെ പകർപ്പ് ആണെങ്കിൽ, ഈ പട്ടികയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. പ്രാദേശിക പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണക്കിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

  1. 1 മുതൽ #7 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 7 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Janasamvada yathra 10.jpg എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.
  2. WhatsApp Image 2017-12-23 at 11.40.35 AM.jpeg എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.
  3. ചാന്ദ്രപഥം.pdf എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.
  4. Prakasan master(1).pdf എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.
  5. LL- ARTHAVAM vipin.pdf എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.
  6. 01.jpg എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.
  7. Bhakshya suraksha.png എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ട്.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അപരപ്രമാണപട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്