അവശ്യ താളുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Self‏‎ (107 കണ്ണികൾ)
 2. ലഘുലേഖ‏‎ (106 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:Information‏‎ (99 കണ്ണികൾ)
 4. ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും‏‎ (53 കണ്ണികൾ)
 5. പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ‏‎ (53 കണ്ണികൾ)
 6. പുസ്തകങ്ങൾ‏‎ (53 കണ്ണികൾ)
 7. മാസികകൾ‏‎ (53 കണ്ണികൾ)
 8. റിപ്പോർട്ടുകൾ‏‎ (53 കണ്ണികൾ)
 9. വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്‏‎ (53 കണ്ണികൾ)
 10. വികസനം‏‎ (44 കണ്ണികൾ)
 11. വിദ്യാഭ്യാസം‏‎ (33 കണ്ണികൾ)
 12. സഹായം‏‎ (30 കണ്ണികൾ)
 13. സംവാദം:സഹായം‏‎ (30 കണ്ണികൾ)
 14. ജെൻഡർ‏‎ (18 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:PD-self‏‎ (18 കണ്ണികൾ)
 16. പരിസരം‏‎ (17 കണ്ണികൾ)
 17. '''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''‏‎ (16 കണ്ണികൾ)
 18. എറണാകുളം ജില്ല‏‎ (14 കണ്ണികൾ)
 19. ആരോഗ്യം‏‎ (13 കണ്ണികൾ)
 20. ........‏‎ (12 കണ്ണികൾ)
 21. .....‏‎ (11 കണ്ണികൾ)
 22. ......‏‎ (11 കണ്ണികൾ)
 23. .........‏‎ (11 കണ്ണികൾ)
 24. ...‏‎ (10 കണ്ണികൾ)
 25. ....‏‎ (10 കണ്ണികൾ)
 26. ഊർജ്ജം‏‎ (10 കണ്ണികൾ)
 27. കൂവപ്പടി-വാഴക്കുളം‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 28. കെ.എസ്.രവി‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 29. പ്രസിദ്ധീകരണം‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 30. അശമന്നൂർ‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 31. ഇ.ആർ.യു.‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 32. ഒക്കൽ‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 33. ഓടക്കാലി‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 34. കൂവപ്പടി‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 35. കൊമ്പനാട്‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 36. പെരുമ്പാവൂർ(മുനിസിപ്പാലിറ്റി)‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 37. മുടക്കുഴ‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 38. രായമംഗലം‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 39. വളയൻചിറങ്ങര‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 40. വിവര സാങ്കേതികം‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 41. വെങ്ങോല‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 42. വേങ്ങൂർ‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 43. ഇന്ത്യ‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 44. കേരളം‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 45. പി.എൻ.സോമൻ‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 46. ഫലകം:Asbox‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 47. ഫലകം:Dmbox‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 48. കോഴിക്കോട് ജില്ല‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 49. തിരുവിതാംകൂർ‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 50. മലയാളം‏‎ (5 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്