ആവശ്യമുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

താഴെക്കൊടുക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിലില്ലെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായി നിലവിലില്ലാത്ത എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ വർഗ്ഗം:പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ എന്ന താളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രമാണം:Gtk-dialog-question.svg‏‎ (33 കണ്ണികൾ)
 2. പ്രമാണം:T=Cover‏‎ (24 കണ്ണികൾ)
 3. പ്രമാണം:Satheesh.ogg‏‎ (23 കണ്ണികൾ)
 4. പ്രമാണം:Template-info.svg‏‎ (15 കണ്ണികൾ)
 5. പ്രമാണം:Inkscape icons document import ocal.svg‏‎ (13 കണ്ണികൾ)
 6. പ്രമാണം:Stylised Lithium Atom.png‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 7. പ്രമാണം:Imbox notice.png‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 8. പ്രമാണം:Nuvola apps edu languages.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 9. പ്രമാണം:Question book-3.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 10. പ്രമാണം:Template-info.png‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 11. പ്രമാണം:.jpg‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. പ്രമാണം:Ambox notice.png‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. പ്രമാണം:Example.jpg‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. പ്രമാണം:Heckert GNU white.svg‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. പ്രമാണം:100px-കേരളം-അപൂവി.png‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 16. പ്രമാണം:Cmbox notice.png‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 17. പ്രമാണം:Facebook icon.svg‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 18. പ്രമാണം:Nuvola apps important.svg‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 19. പ്രമാണം:Sandbox.png‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 20. പ്രമാണം:Test Template Info-Icon.svg‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 21. പ്രമാണം:Twitter.svg‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 22. പ്രമാണം:Wikify-ml.png‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 23. പ്രമാണം:Youtube.svg‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 24. പ്രമാണം:ലക്കാർഡ്45.jpeg‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 25. പ്രമാണം:%s‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 26. പ്രമാണം:/home/joseph/Pictures/.jpg‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 27. പ്രമാണം:===എറണാകുളം ജില്ല സമ്മേളനം===‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 28. പ്രമാണം:AK SPV10P.png‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 29. പ്രമാണം:ALP.jpg‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 30. പ്രമാണം:Ambox content.png‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 31. പ്രമാണം:Chief seattle.jpg‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 32. പ്രമാണം:ERN.jpg‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 33. പ്രമാണം:E literacy.jpg‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 34. പ്രമാണം:FirstPageGreenGables.gif‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 35. പ്രമാണം:Gadgil Report Image 1.png‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 36. പ്രമാണം:Gadgil Report Image 2.tif‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 37. പ്രമാണം:Gadgil Report Image 3.tif‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 38. പ്രമാണം:Gadgil Report Image 4.tif‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 39. പ്രമാണം:Gadgil Report Image 5.tif‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 40. പ്രമാണം:Gadgil Report Image 6.tif‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 41. പ്രമാണം:Gadgil Report Image 7.tif‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 42. പ്രമാണം:Gadgil Report Image 8.tif‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 43. പ്രമാണം:Gadgil Report Image 9.tif‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 44. പ്രമാണം:Gajendramoksham High Resolution.jpg‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 45. പ്രമാണം:HNL Wiki Wiki Bus.jpg‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 46. പ്രമാണം:IDK.jpg‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 47. പ്രമാണം:IMG 0736.JP‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 48. പ്രമാണം:Info icon 002.svg‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 49. പ്രമാണം:Inscript keyboard ml.png‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 50. പ്രമാണം:Insert-signature.png‏‎ (ഒരു കണ്ണി)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_പ്രമാണങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്