അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ‏‎ (161 അംഗങ്ങൾ)
 2. Pages with ignored display titles‏‎ (90 അംഗങ്ങൾ)
 3. അവഗണിക്കപ്പെട്ട പ്രദർശന തലക്കെട്ടുകളോടു കൂടിയ താളുകൾ‏‎ (36 അംഗങ്ങൾ)
 4. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല‏‎ (18 അംഗങ്ങൾ)
 5. നോട്ടീസുകൾ‏‎ (15 അംഗങ്ങൾ)
 6. Kasaragod‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 7. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 8. Wikipedia protected templates‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 9. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽനിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 10. എറണാകുളം‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)
 11. വിവരണം നൽകാത്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 12. Template documentation‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 13. ലഘുലേഖ കവർ‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 14. അപൂർണ്ണ ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 15. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 16. ആവശ്യത്തിന് അവലംബമില്ലാത്ത ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 17. മക്കൾക്കൊപ്പം‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 18. അവലംബത്തിൽ പിഴവുകളുള്ള താളുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 19. വിവരണം നൽകിയിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 20. -Kasaragod-Children-meet‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 21. Education‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 22. Layout templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 23. Stub templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 24. Templates generating COinS‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 25. അമ്മക്കൊപ്പം‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 26. %s‏‎ (ഒരു അംഗം)
 27. ' .. error category .. '‏‎ (ഒരു അംഗം)
 28. 1912-ൽ ജനിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 29. 1999-ൽ മരിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 30. Campaigns‏‎ (ഒരു അംഗം)
 31. Function templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 32. Index‏‎ (ഒരു അംഗം)
 33. Index - Unknown progress‏‎ (ഒരു അംഗം)
 34. Internationalization templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 35. Kasaragod Posters‏‎ (ഒരു അംഗം)
 36. Navboxes using background colours‏‎ (ഒരു അംഗം)
 37. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (ഒരു അംഗം)
 38. Parishath Wiki Portal templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 39. Protected redirects‏‎ (ഒരു അംഗം)
 40. Typing-aid templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 41. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 42. Wikipedia formatting templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 43. Wikipedia metatemplates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 44. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ജനിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 45. ഏപ്രിൽ 10-ന് മരിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 46. ഏപ്രിൽ 17-ന് ജനിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 47. ഓച്ചിറ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 48. ഔദ്യോഗിക താളുകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 49. കവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 50. കവർചിത്രം‏‎ (ഒരു അംഗം)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്