അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ‏‎ (163 അംഗങ്ങൾ)
 2. Pages with ignored display titles‏‎ (90 അംഗങ്ങൾ)
 3. അവഗണിക്കപ്പെട്ട പ്രദർശന തലക്കെട്ടുകളോടു കൂടിയ താളുകൾ‏‎ (35 അംഗങ്ങൾ)
 4. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല‏‎ (18 അംഗങ്ങൾ)
 5. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 6. Wikipedia protected templates‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 7. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽനിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 8. എറണാകുളം‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)
 9. വിവരണം നൽകാത്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 10. Template documentation‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 11. ലഘുലേഖ കവർ‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 12. അപൂർണ്ണ ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 13. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 14. ആവശ്യത്തിന് അവലംബമില്ലാത്ത ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 15. മക്കൾക്കൊപ്പം‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 16. അവലംബത്തിൽ പിഴവുകളുള്ള താളുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 17. വിവരണം നൽകിയിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 18. Education‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 19. Layout templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 20. Stub templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 21. Templates generating COinS‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 22. അമ്മക്കൊപ്പം‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 23. %s‏‎ (ഒരു അംഗം)
 24. ' .. error category .. '‏‎ (ഒരു അംഗം)
 25. 1912-ൽ ജനിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 26. 1999-ൽ മരിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 27. Campaigns‏‎ (ഒരു അംഗം)
 28. Function templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 29. Index‏‎ (ഒരു അംഗം)
 30. Index - Unknown progress‏‎ (ഒരു അംഗം)
 31. Internationalization templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 32. Navboxes using background colours‏‎ (ഒരു അംഗം)
 33. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (ഒരു അംഗം)
 34. Parishath Wiki Portal templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 35. Protected redirects‏‎ (ഒരു അംഗം)
 36. Typing-aid templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 37. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 38. Wikipedia formatting templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 39. Wikipedia metatemplates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 40. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ജനിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 41. ഏപ്രിൽ 10-ന് മരിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 42. ഏപ്രിൽ 17-ന് ജനിച്ചവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 43. ഓച്ചിറ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 44. ഔദ്യോഗിക താളുകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 45. കവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 46. കവർചിത്രം‏‎ (ഒരു അംഗം)
 47. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളികൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 48. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംഘടന‏‎ (ഒരു അംഗം)
 49. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംരംഭങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 50. കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങൾ - ജില്ല തിരിച്ച്‏‎ (ഒരു അംഗം)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്