താളുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഒരു പ്രത്യേക താളിന്റേയോ താളുകളുടെ ഗണത്തിലേയോ എഴുത്തും നാൾവഴിയും എക്സ്.എം.എല്ലിൽ പൊതിഞ്ഞ് താങ്കൾക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് മീഡിയവിക്കി ഉപയോഗിച്ചുള്ള മറ്റൊരു വിക്കിയിൽ ഇറക്കുമതി താൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

താളുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടിയിൽ തലക്കെട്ടുകൾ, ഒരു വരിയിൽ ഒന്നു വീതം നൽകി, എല്ലാ നാൾപ്പതിപ്പും വേണോ അവസാനത്തെ തിരുത്തലിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള പതിപ്പ് മാത്രം മതിയോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകുക.

പിന്നീട് ഇതിനായി താങ്കൾക്ക് ഒരു കണ്ണി, ഉദാഹരണത്തിന് "പ്രധാന താൾ" എന്ന താളിന് പ്രത്യേകം:കയറ്റുമതി/പ്രധാന താൾ, ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:കയറ്റുമതി" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്