ഗാഡ്ജറ്റ്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ താളിൽ നിന്നും സജ്ജമാക്കാവുന്ന ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെ പട്ടിക അവ നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഗാഡ്ജറ്റിന്റേയും വിവരണവും കോഡും ഉള്ള സന്ദേശ താളുകളിലേക്കു പോകാനുള്ള എളുപ്പവഴി ഈ പട്ടിക നൽകുന്നു.

User Interface Gadgets    [മൂലരൂപം കാണുക]

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:കൂട" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്