ഏറ്റവുമധികം താളുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ‏‎ (162 അംഗങ്ങൾ)
 2. Uploaded with UploadWizard‏‎ (99 അംഗങ്ങൾ)
 3. Pages with ignored display titles‏‎ (90 അംഗങ്ങൾ)
 4. അവഗണിക്കപ്പെട്ട പ്രദർശന തലക്കെട്ടുകളോടു കൂടിയ താളുകൾ‏‎ (35 അംഗങ്ങൾ)
 5. പരിഷത്ത് സംഘടനാഘടന‏‎ (24 അംഗങ്ങൾ)
 6. മേഖലാ കമ്മറ്റികൾ‏‎ (22 അംഗങ്ങൾ)
 7. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല‏‎ (18 അംഗങ്ങൾ)
 8. ലഘുലേഖകൾ‏‎ (14 അംഗങ്ങൾ)
 9. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 10. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽനിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 11. Wikipedia protected templates‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 12. എറണാകുളം‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)
 13. പരിഷത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 14. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികൾ‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 15. കൊല്ലം ജില്ല‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 16. വിവരണം നൽകാത്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 17. ആലപ്പുഴ‏‎ (8 അംഗങ്ങൾ)
 18. ലഘുലേഖ കവർ‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 19. Template documentation‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 20. Strikes - Kasaragod Posters‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 21. കോവിഡ്19‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 22. അപൂർണ്ണ ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 23. യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികൾ‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 24. മക്കൾക്കൊപ്പം‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 25. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റുകൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 26. ആവശ്യത്തിന് അവലംബമില്ലാത്ത ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 27. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 28. പട്ടണക്കാട്‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 29. പ്രധാന പരിപാടികൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 30. അവലംബത്തിൽ പിഴവുകളുള്ള താളുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 31. ജില്ലാ കമ്മറ്റികൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 32. വിവരണം നൽകിയിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 33. സംഘടന‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 34. -Kasaragod-Children-meet‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 35. അമ്മക്കൊപ്പം‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 36. Education‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 37. പഠന റിപ്പോർട്ട്‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 38. Layout templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 39. Templates generating COinS‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 40. Stub templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 41. പത്രപ്രസ്താവന‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 42. കവർ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 43. വിദ്യാഭ്യാസം‏‎ (ഒരു അംഗം)
 44. കവർചിത്രം‏‎ (ഒരു അംഗം)
 45. ജലനയം പട്ടിക‏‎ (ഒരു അംഗം)
 46. ലഘുലേഖ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 47. Campaigns‏‎ (ഒരു അംഗം)
 48. Function templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 49. Internationalization templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 50. Thiruvananthapuram Distirct 1986‏‎ (ഒരു അംഗം)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)