പ്രമാണത്താൽ, ഉപയോക്താവിനാൽ, താളിനാൽ, നാൾപ്പതിപ്പിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ രേഖയുടെ ഐ.ഡി.യാൽ ചെയ്യുന്ന തിരിച്ചുവിടൽ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഈ പ്രത്യേക താൾ ഒരു പ്രമാണത്തിലേയ്ക്കോ (പ്രമാണത്തിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്), ഒരു താളിലേയ്ക്കോ (നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി. അല്ലെങ്കിൽ താൾ തന്നിട്ടുണ്ട്), ഒരു ഉപയോക്തൃതാളിലേയ്ക്കോ (ഉപയോക്താവിന്റെ സംഖ്യാ ഐ.ഡി. തന്നിട്ടുണ്ട്), ഒരു രേഖയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തലിലേക്കോ (രേഖയുടെ ഐ.ഡി. തന്നിട്ടുണ്ട്) തിരിച്ചുവിടുന്നു. ഉപയോഗം: പ്രത്യേകം:തിരിച്ചുവിടൽ/file/Example.jpg, പ്രത്യേകം:തിരിച്ചുവിടൽ/page/64308, പ്രത്യേകം:തിരിച്ചുവിടൽ/revision/328429, പ്രത്യേകം:തിരിച്ചുവിടൽ/user/101 അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം:തിരിച്ചുവിടൽ/logid/186.

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:തിരിച്ചുവിടൽ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്