സംഗമേശൻ ചെയ്ത അപ്‌ലോഡുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം വിവരണം പതിപ്പുകൾ
10:29, 19 ജനുവരി 2014 Janasamvadayatra odakkaly (1).JPG (പ്രമാണം) 5.16 എം.ബി.   1
10:26, 19 ജനുവരി 2014 Janasamvadayatra valayanchirangara.jpg (പ്രമാണം) 234 കെ.ബി. ജി.രാജശേഖരൻ വളയൻചിറങ്ങരയിൽ സംവാദം നയിക്കുന്നു 2