സുജിത്ത് ചെയ്ത അപ്‌ലോഡുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം വിവരണം പതിപ്പുകൾ
17:39, 18 മാർച്ച് 2015 Kyasanur-virus-ecology.jpg (പ്രമാണം) 353 കെ.ബി.   1
17:29, 18 മാർച്ച് 2015 Sebin.jpg (പ്രമാണം) 57 കെ.ബി.   1
17:21, 18 മാർച്ച് 2015 Kyasanur-virus-tik.jpg (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി.   1
02:26, 2 ജൂൺ 2014 Environmental Day Calender 2014.jpg (പ്രമാണം)
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
2.77 എം.ബി.   1
15:57, 29 മേയ് 2014 Environment day kssp western ghat.jpg (പ്രമാണം)
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
207 കെ.ബി.   1
07:04, 10 മേയ് 2014 Luca 1.jpg (പ്രമാണം)
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
1.12 എം.ബി.   1
06:55, 10 മേയ് 2014 Logo2.jpg (പ്രമാണം)
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
177 കെ.ബി.   1
06:53, 10 മേയ് 2014 Logo1.jpg (പ്രമാണം)
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
207 കെ.ബി.   1
06:51, 10 മേയ് 2014 Luca-logo02.jpg (പ്രമാണം)
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
95 കെ.ബി.   1
06:50, 10 മേയ് 2014 Luca-logo01.jpg (പ്രമാണം)
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
92 കെ.ബി.   1
17:04, 9 മേയ് 2014 KSSP Varshikam 2014 1.jpeg (പ്രമാണം)
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
140 കെ.ബി.   1
17:02, 9 മേയ് 2014 Hamid Dhabolkar.jpeg (പ്രമാണം)
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
136 കെ.ബി.   1
01:21, 9 മേയ് 2014 KSSP Kasargodu Varshikam.jpg (പ്രമാണം)
ലഘുചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിഴവ്: പ്രമാണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു
49 കെ.ബി.   1
09:54, 24 സെപ്റ്റംബർ 2013 SFD KSSP MLP.jpg (പ്രമാണം) 253 കെ.ബി. മലപ്പുറത്ത് നടന്ന പരിപാടി 1
09:49, 24 സെപ്റ്റംബർ 2013 SFD KSSP KTM.JPG (പ്രമാണം) 2.77 എം.ബി. ഡോ. ബി. ഇക്ബാൽ കോട്ടയത്തെ എസ്.എഫ്.ഡി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. 1
14:04, 23 സെപ്റ്റംബർ 2013 Ison.jpg (പ്രമാണം) 80 കെ.ബി.   1
01:25, 13 സെപ്റ്റംബർ 2013 Parishad Ubuntu.png (പ്രമാണം) 1.07 എം.ബി.   1
09:23, 12 സെപ്റ്റംബർ 2013 Web-banner-chat-register-sfd.png (പ്രമാണം) 15 കെ.ബി.   1
09:18, 12 സെപ്റ്റംബർ 2013 Sfd-poster.png (പ്രമാണം) 97 കെ.ബി.   2
17:40, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013 IT Camp 2013 4.jpg (പ്രമാണം) 98 കെ.ബി.   1
17:39, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013 IT Camp 2013 3.jpg (പ്രമാണം) 58 കെ.ബി.   1
17:39, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013 IT Camp 2013 1.jpg (പ്രമാണം) 60 കെ.ബി.   1
17:38, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013 IT Camp 2013 T.K. Sujith.jpg (പ്രമാണം) 49 കെ.ബി.   1
17:38, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013 IT Camp 2013 Praveen Arimbrathody.jpg (പ്രമാണം) 86 കെ.ബി.   1
17:38, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013 IT Camp 2013 Sivahari.jpg (പ്രമാണം) 70 കെ.ബി.   1
17:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013 IT Camp 2013 Kannan Shanmukham.jpg (പ്രമാണം) 77 കെ.ബി.   1
17:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013 IT Camp 2013 Dr. B. Ekbal.jpg (പ്രമാണം) 105 കെ.ബി.   1
14:44, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013 Koodankulam Cover.png (പ്രമാണം) 9 കെ.ബി.   1
13:14, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013 Curved document.djvu (പ്രമാണം) 4 കെ.ബി.   1
08:58, 8 ഒക്ടോബർ 2012 Koodankulam Jatha Inauguration.jpg (പ്രമാണം) 635 കെ.ബി.   1
11:03, 6 ഒക്ടോബർ 2012 IT Camp wayasnadu.JPG (പ്രമാണം) 4.25 എം.ബി.   1
15:54, 29 സെപ്റ്റംബർ 2012 Koodankulam Poster.jpg (പ്രമാണം) 92 കെ.ബി.   2
12:35, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012 Parishath History.png (പ്രമാണം) 287 കെ.ബി.   1
15:36, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012 KSSP Emblem Viswamanavan.jpg (പ്രമാണം) 34 കെ.ബി. പരിഷത്ത് എംബ്ലം വിശ്വമാനവൻ 1
14:52, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012 Parshath Formation Notice.jpg (പ്രമാണം) 1.36 എം.ബി. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഉത്ഘാടന ചടങ്ങിന്റെ നോട്ടീസ് 1
10:40, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2012 Karunagappally kssp I.T Silpasala.jpg (പ്രമാണം) 2.83 എം.ബി.   1
17:26, 24 ജൂൺ 2012 Mattoru Keralam Silpasala Kollam.JPG (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി.   1
17:32, 23 ജൂൺ 2012 Mattoru Keralam Silpasala Kollamkode2.JPG (പ്രമാണം) 535 കെ.ബി.   1
17:31, 23 ജൂൺ 2012 Mattoru Keralam Silpasala Kollamkode1.JPG (പ്രമാണം) 412 കെ.ബി.   1
17:18, 19 ജൂൺ 2012 Charcha Vedi Alappuzha.JPG (പ്രമാണം) 1.55 എം.ബി. വായനാദിനത്തിൽ പരിഷത്ത് ചർച്ചാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആലപ്പുഴ ഭവനിൽ നടന്ന ചർച്ച എം. ഗോപകുമാർ ഉ 1
20:08, 13 ജൂൺ 2012 Software development laboratory Information Technology.jpg (പ്രമാണം) 89 കെ.ബി.   1
19:28, 13 ജൂൺ 2012 Yes check.png (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി.   1
03:45, 6 ജൂൺ 2012 Transit of Venus 2012 at Alappuzha.jpg (പ്രമാണം) 153 കെ.ബി. ആലപ്പുഴയിൽ ജില്ലയിൽ തയ്യാറാക്കിയ സൌരക്കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിച്ച് ToV വീക്ഷിക്കുന്ന പരിഷത്ത് പ്രവർത്ത� 1
18:23, 30 മേയ് 2012 Crystal Clear action 2rightarrow.png (പ്രമാണം) 8 കെ.ബി. കടപ്പാട്: www.ml.wikipedia.org 1
17:11, 25 മേയ് 2012 ToV preparation Alp.JPG (പ്രമാണം) 649 കെ.ബി. Transit of Venus 2012 KSSP preparation at Alappuzha 1
17:09, 25 മേയ് 2012 ToV2012 Diagram.JPG (പ്രമാണം) 1.1 എം.ബി. ശുക്ര സംതരണം രേഖാ ചിത്രം. കടപ്പാട് ദേശാഭിമാനി 1
15:23, 25 മേയ് 2012 Inauguration.gif (പ്രമാണം) 402 കെ.ബി.   1
10:36, 23 മേയ് 2012 ToV Video.png (പ്രമാണം) 99 കെ.ബി.   1
20:06, 22 മേയ് 2012 Solar Filter.png (പ്രമാണം) 100 കെ.ബി. സോളാർ ഫിൽറ്റർ (സൌരക്കണ്ണട) മാതൃക 1
12:14, 22 മേയ് 2012 2downarrow.png (പ്രമാണം) 4 കെ.ബി. കടപ്പാട് : [http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82:2downarrow.png വിക്കിപീഡിയ] 1
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ