മൈം (MIME) തിരയൽ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഈ താൾ പ്രമാണങ്ങളെ അവയുടെ മൈം (MIME)-തരം അനുസരിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു: നൽകേണ്ടവിധം: പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/ഉപതരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/*, ഉദാ:image/jpeg.

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൈംതിരയൽ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്