അജ്ഞാതം


"വനിതകളും സാക്ഷരതയും" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
2,010 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  22:02, 13 ജനുവരി 2021
വരി 59: വരി 59:
|}
|}


ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ജീവിത ഗുണനിലവാരത്തിൽ വികസിത രാഷ്(ടങ്ങളോടൊപ്പം മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞ കേരളത്തിനു സ്തീ സാക്ഷരത യിൽ ആ നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നും കേരളത്തില സ" (തീകളിൽ മൂന്നിലൊന്നുഭാഗം നിരക്ഷരരാണ്.
ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ജീവിത ഗുണനിലവാരത്തിൽ വികസിത രാഷ്(ടങ്ങളോടൊപ്പം മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞ കേരളത്തിനു സ്തീ സാക്ഷരത യിൽ ആ നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നും കേരളത്തില സ്(തീകളിൽ മൂന്നിലൊന്നുഭാഗം നിരക്ഷരരാണ്.
 
ജില്ലാതലത്തിലെ നിരക്ഷരതയുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവണത കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാം .
 
 
 
{| class="wikitable"
|-
!  !! സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് !! പുരുഷ സാക്ഷരതയിൽ നിന്നുള്ള അന്തരം
|-
| തിരുവനന്തപുരം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| കൊല്ലം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| പത്തനംതിട്ട || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| കൊല്ലം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| ആലപ്പുഴ || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| കോട്ടയം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| ഇടുക്കി || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| തൃശൂർ || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| പാലക്കാട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| മലപ്പുറം || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| കോഴിക്കോട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| വയനാട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| കണ്ണൂർ || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|-
| കാസർകോട് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത്
|}
 
 
 
 
 
 
 
_ 8.83
- ന്
ജില്ലാതലത്തിലെ നിരക്ഷരതയുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവണത കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാം .
- പട്ടിക രണ്ട (1981) *
- പട്ടിക രണ്ട (1981) *
പുരുഷസാക്ഷരതയിൽ സ് (തീ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് നിന്നുള്ള അന്തരം തിരുവനന്തപുരം
പുരുഷസാക്ഷരതയിൽ സ് (തീ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് നിന്നുള്ള അന്തരം തിരുവനന്തപുരം
171

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/9106" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്