ഗാഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗത്തിന്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഈ വിക്കിയിൽ ഓരോരോ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഈ പട്ടികയിൽ കാണാം. കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപയോക്താവിനെ ആണ് സജീവ ഉപയോക്താവായി എണ്ണുക. എല്ലാവർക്കും സ്വതേ സജ്ജമാകുന്ന ഗാഡ്ജറ്റുകളുടേയും നിലവിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഗാഡ്ജറ്റുകളുടേയും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ഗാഡ്ജറ്റ്ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണംസജീവ ഉപയോക്താക്കൾ
UTCLiveClock31
HotCat21
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:GadgetUsage" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്