മീഡിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രമാണ തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. ഇത് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളു. പഴയ അഥവാ മായ്ക്കപ്പെട്ട പ്രമാണപതിപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല.

ആപ്പീസ്

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
application/pdf.pdf116 (6.72%)40,49,17,146 ബൈറ്റ് (386.16 എം.ബി.; 35%)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation.pptx3 (0.174%)11,51,82,930 ബൈറ്റ് (109.85 എം.ബി.; 9.96%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 52,01,00,076 ബൈറ്റുകൾ (496.01 എം.ബി.; 45%).

ബിറ്റ്മാപ് ചിത്രങ്ങൾ

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe1,454 (84.2%)58,38,89,025 ബൈറ്റ് (556.84 എം.ബി.; 50.5%)
image/png.png, .apng149 (8.63%)4,90,84,198 ബൈറ്റ് (46.81 എം.ബി.; 4.24%)
image/vnd.djvu.djvu, .djv2 (0.116%)34,69,088 ബൈറ്റ് (3.31 എം.ബി.; 0.3%)
image/gif.gif2 (0.116%)4,29,934 ബൈറ്റ് (420 കെ.ബി.; 0.0372%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 63,68,72,245 ബൈറ്റുകൾ (607.37 എം.ബി.; 55%).

എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും

എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളുടേയും ആകെ പ്രമാണവലിപ്പം: 1,15,69,72,321 ബൈറ്റുകൾ (1.08 ജി.ബി.).

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:MediaStatistics" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്