പ്രളയത്തിന് ശേഷം വീടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിതരണം ചെയ്യാൻ

പ്രളയത്തിന് ശേഷം വീടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ആരോഗ്യസുരക്ഷയെ കുറിച്ചും ജലശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചും ഉള്ള ചെറു നോട്ടീസ് ഇത് വ്യാപകമായി പ്രിൻറ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാം.

AfterFlood (2).pdf