ഫലകം:സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം/വിവരണം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

{{#invoke:Message box|mbox}}


ഉപയോഗക്രമം

സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലേക്ക് കടപ്പാട് ചേർക്കേണ്ട ലേഖനങ്ങളിൽ, വിക്കിപീഡിയയിലും സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലും ഒരേ തലക്കെട്ടിലാണ് ലേഖനം നിലവിലുള്ളതെങ്കിൽ

{{സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം}}
{{Template:Sarvavinjanakosam}}

എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുക.

വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ തലക്കെട്ടാണ് സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ

{{സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം|''ലേഖനം''}}
{{Template:Sarvavinjanakosam|''ലേഖനം''}}

എന്ന് ചേർക്കുക. ഇതിൽ “ലേഖനം“ എന്നതിനു പകരം സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ പ്രസ്തുത ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ചില്ലക്ഷരമുള്ള വാക്കുകളിൽ

സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിൽ പഴയചില്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിൽ ചില്ലക്ഷരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചില്ലക്ഷരം ചില്ലിന്റെ പഴയ എൻകോഡിംഗ് വച്ച് മാറ്റിയതിനുശേഷം ലേഖനത്തിന്റെ പേര് വീണ്ടും കൊടുക്കുക. ചില്ലിന്റെ പഴയ എൻകോഡിംഗ് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില്ലക്ഷരത്തെ {{ }} നകത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ലേഖനത്തിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക

കൊടുക്കേണ്ട രീതി
{{സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം|അനിസാ{{ൽ}}ഡിഹൈഡ്|അനിസാൽഡിഹൈഡ്}} 

'''ഫലകം ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുക്കാൻ'''
{{Template:Sarvavinjanakosam|അനിസാ{{ൽ}}ഡിഹൈഡ്|അനിസാൽഡിഹൈഡ്}}

{{സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം|അനിലി{{ൻ}}|അനിലിൻ}}

'''ഫലകം ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുക്കാൻ'''
{{Template:Sarvavinjanakosam|അനിലി{{ൻ}}|അനിലിൻ}}


ചില്ലിന്റെ ഫലകങ്ങൾ: {{ൺ}}, {{ൻ}}, {{ർ}} , {{ൽ}}, {{ൾ}}, {{ൿ}}

ലേഖനത്തിന്റെ പേരിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ

സർവ്വവിഞ്ജാനകോശത്തിലെ ലേഖനത്തിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു _ നൽകി കൊടുത്തൽ അത് ശരിയായ ലേഖനത്തിലേക്ക് പോകും.

കൊടുക്കേണ്ട രീതി 
{{സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം|അകഫിതോ,_യാമബേനോ|അകഫിതോ, യാമബേനോ}} 
{{Template:Sarvavinjanakosam|അകഫിതോ,_യാമബേനോ|അകഫിതോ, യാമബേനോ}}

ഫലം

50pxകടപ്പാട്: മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് 3.0 അനുമതി പത്രപ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച [http:/ml.wikipedia.org/wiki/title=%E0%B4%B8%E0%B5%BC%E0%B4%B5%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%9C%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B4%B6%E0%B4%82%2F%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B4%A3%E0%B4%82 സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം/വിവരണം] എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പരിഷത്ത് വിക്കിയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.


ഇതും കാണുക