ഫലകം:Category handler/blacklist

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

Actual code of this blacklist:

</noinclude>{{if pagename
<!-- Start of blacklist -->

| Main Page = hide   <!-- Don't categorise the main page -->

<!-- Don't categorise on centralised cascade page or its subpages -->
| Wikipedia:Cascade-protected items/+ = hide

<!-- Don't categorise userboxes in their own "template space" -->
| User:UBX/+ = hide 
| User talk:UBX/+ = hide 

| Wikipedia:Template messages/* = hide   <!-- Don't categorise on its subpages -->

| /archiv* = hide   <!-- Don't categorise on /archive pages -->

<!-- End of blacklist -->
| page = {{{page|}}}   <!-- Never change this one, see the doc -->
}}<noinclude>

{{#invoke:documentation|main|_content={{ {{#invoke:documentation|contentTitle}}}}}}

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഫലകം:Category_handler/blacklist&oldid=2032" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്