ഫലകം:Infobox state programmes

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പരിഷത്ത് പരിപാടികളുടെ താളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫലകമാണിത്. ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ചരങ്ങളും നിർബന്ധമാണ്.

  • sl - ക്രമനമ്പർ
  • image - ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചിത്രം (നാമമേഖലയടക്കം)
  • link - പരിപാടിയുടെ താളിലേക്കുള്ള കണ്ണി
  • title
  • date
  • status
  • location

ഉദാഹരണം

{{Infobox state programmes
 |sl= 1
 |title=[[പരിസര കേന്ദ്രം]] തൃശ്ശൂർ
 |link=സംസ്ഥാന ഐ.ടി. കൺവൻഷൻ 2012
 |image=പ്രമാണം:Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
 |status=ആസൂത്രണഘട്ടത്തിൽ
 |date=2012 ജൂലൈ 7, 8
 |time=10 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ  
 |location=[[പരിസര കേന്ദ്രം]] തൃശ്ശൂർ
 }}

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഫലകം:Infobox_state_programmes&oldid=697" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്