ഫലകം:Usertalkback

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്


  • ഞാൻ താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ: മറുപടി താങ്കളുടെ സന്ദേശം താളിൽ നൽകുക. എന്നിട്ട് എന്റെ സംവാദം താളിൽ {{Talkback|your username}} എന്ന ഫലകം ഇടുക.
  • താങ്കൾ എന്റെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് നൽകിയാൽ: അതിനു മറുപടി എന്റെ സംവാദം താളിൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ നൽകുക. എന്നിട്ട് {{Talkback|Usertalkback}} എന്ന ഫലകം താങ്കളുടെ താളിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും..
  • ഇവിടെ ഞെക്കിയാൽ എനിക്ക് സന്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ്.

(Default setup for a preference to keep user discussions grouped where they started.)


User talk

ഞാൻ താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ: മറുപടി എന്റെ സന്ദേശം താളിൽ നൽകുക. അങ്ങിനെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ദയവായി അറിയിക്കുക. താങ്കൾ എന്റെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് നൽകിയാൽ: അതിനു മറുപടി താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ നൽകുക. മറിച്ച് താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഇവിടെ ഞെക്കിയാൽ എനിക്ക് സന്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ്.

(Sample setup for a preference to post comments on the talk page of the user they are directed to.)


{{#invoke:documentation|main|_content={{ {{#invoke:documentation|contentTitle}}}}}}

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഫലകം:Usertalkback&oldid=2403" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്