ബി. രമേഷ്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ബി രമേഷ്.jpg

2022-23 വർഷത്തിൽ കേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനപ്രസിഡൻ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ബി._രമേഷ്&oldid=11580" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്