മരുതൂർകുളങ്ങര

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്്ത് മരുതൂർകുളങ്ങര യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് എം പ്രകാശ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി ആർ ഫ്രിജ്ിലാൽ
ജോ.സെക്രട്ടറി
നഗരസഭ കരുനാഗപ്പള്ള്ി
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ക്ൊ്ൊല്ലം ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന,കരുനാഗപ്പള്ള്ി മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് മരുതൂർകുളങ്ങര.

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി

  • പ്രസിഡന്റ്

എം പ്രകാശ്

  • വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

[[.]]

  • സെക്രെട്ടറി

ആർ ഫ്രിജ്ിലാൽ

  • ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറി

[[]]

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

[[]], [[.]], [[]],

യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉപരി കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

യൂണിറ്റ് ചരിത്രം

1985-ലാണു യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിതമായത്.

പരിപാടികൾ

Karunagappally kssp I.T Silpasala.jpg
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മരുതൂർകുളങ്ങര&oldid=1241" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്