മഹേഷ്‌

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മഹേഷ്‌ പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ വണ്ടാഴി യൂണിറ്റിലെ സെക്രട്ടറിയാണ്.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മഹേഷ്‌&oldid=1079" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്