മേഖലാ കമ്മറ്റികൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുഴൽമന്ദം മേഖല.

പഞ്ചായത്തുകൾ:- 1.. തേങ്കുറിശ്ശി 2. കണ്ണാടി 3. കുഴൽമന്ദം 4. മാത്തൂർ 5. കോട്ടായി 6. പെരിങ്ങോട്ടുകുരിശ്ശി 7. കുത്തന്നൂർ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മേഖലാ_കമ്മറ്റികൾ&oldid=650" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്