രാമന്തളി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ആമുഖം: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ യൂനിറ്റ്.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=രാമന്തളി&oldid=9831" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്