വയലാർ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

യൂണിറ്റിന്റെ പൊതുവിവരം

കമ്മറ്റി

പ്രസിഡന്റ്

പ്രൊഫ എൻ കെ നാരായണൻ

മിനിവിഹാർ

വയലാർ പി ഓ

വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

എം കെ വിശ്വംഭരൻ

പുണർതം

വയലാർ പി ഓ

സെക്രട്ടറി

ജി മണിയപ്പൻ

സ്വപ്ന

വയലാർ പി ഓ

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

എസ് ബാബു

കണിച്ചുകുളങ്ങര പി ഓ

അംഗങ്ങൾ

അംഗങ്ങൾ
ക്രമ സംഖ്യ പേരും വിലാസവും ഫോൺ പഞ്ചായത്ത്
1 കെ പി അസീസ്
കളത്തിൽ,
കോടംതുരുത്ത്,
കുത്തിയതോട് പി ഓ
cell കുത്തിയതോട്
2 കെ എ അനീഷ്
കളത്തിൽ
കോടംതുരുത്ത്
കുത്തിയതോട് പി ഓ
cell കുത്തിയതോട്
3 കെ രങ്കനാഥൻ
അശ്വതി
കോടംതുരുത്ത്
കുത്തിയതോട് പി ഓ
cell കുത്തിയതോട്

യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

യൂണിറ്റിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം

പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=വയലാർ&oldid=5559" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്