വിളവൂർക്കൽ യൂണിറ്റ് (ചരിത്രം )

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിളവൂർക്കൽ യൂണിറ്റ്

യൂണിറ്റ് പ്രദേശം :വിളവൂർക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ  വിവിധ വാർഡുകൾ

നിലവിലെ ഭാരവാഹികൾ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ്‌ :ഐ. കെ തങ്കമണി

സെക്രട്ടറി : ശരത് കുമാർ എസ്