സംസ്ഥാന വാർഷികം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പരിഷത്ത് 49-ാംസംസ്ഥാന വാർഷികം തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നടന്നു.

ഉത്ഘാടനം

സുനിത നാരായണൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=സംസ്ഥാന_വാർഷികം&oldid=151" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്