സഹായം:എഡിറ്റിങ്‌ വഴികാട്ടി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിദ്യാഭ്യാസ പഠനക്യാമ്പ് ഓഗേസ്റ്റ് 25 26 തീയ്യതികളിൽ കോട്ടക്കൽ ആദ്യപകബവനിൽ .. 4 വിഷയന്ഘളിൽ ക്ലാസ്സ്‌ .... 1 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രം കെ യെൻ ഗണേഷ്

                   2 ഗോവെർമെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ദധികൾ വിനോദ് രയന 
                   3 വിദ്യാഭ്യാസ സിധന്ദങ്ങൾ  പി വി പുരുഷോത്തമൻ 
                   4 സിധണ്ടാങ്ങളുടെ ഫിലോസഫി m എ ഖാദർ
 ജില്ലയിൽ നിന്നും 5 പേർ വീതം പങ്കെടുക്കും