സോപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സോപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രീയവും
Cover
കർത്താവ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ഭാഷ മലയാളം
വിഷയം പരിസരം/വികസനം
സാഹിത്യവിഭാഗം കൈപ്പുസ്തകം
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ജനുവരി, 2014


alt text

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Soap LL Final new.pdf മീഡിയ:Soap LL Final new.pdf


ആഗോളവൽകരണമെന്നാൽ വിപണിവത്കരണം

വിപണിവത്കരണത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധമുറ്റയർത്തുക

നമുക്ക് വേണ്ട സോപ്പ് നമുക്ക് തന്നെ നിർമിക്കാം

ഉപഭോഗം ആയുധമാക്കുക

ബഹുരാഷ്ട്രകുത്തകകളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക

സ്വാശ്രയഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുക