5 തൃപ്രയാർ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ........
പ്രസിഡന്റ് ........
സെക്രട്ടറി ........
ട്രഷറർ ..........
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്തുകൾ
യൂണിറ്റുകൾ ....., ..... ,......, ...., ..., ....., ....., ....., ....., ....., ........., ......, .........
[[ | ]] കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

മേഖലാ കമ്മറ്റി

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ്
  • ശ്രീജിത്ത്

സെക്രട്ടറി

  • നിയാഷ് വി.ഡി

ഖജാൻജി

  • ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ

യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

(തൃത്തല്ലൂർ)

മീഡിയ പ്രമാണങ്ങൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=5_തൃപ്രയാർ&oldid=8415" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്