കാറൽമണ്ണ ടെസ്റ്റ് (യൂണിറ്റ്)

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
16:27, 16 ഒക്ടോബർ 2021-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Mujeebcpy (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('== ആമുഖം == പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപുളശ്ശേരി മേ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

ആമുഖം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപുളശ്ശേരി മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കാറൽമണ്ണ.

ലഘുചരിത്രം

ചരിത്രം ഇവിടെ എഴുതാം.

ഭാരവാഹികൾ

സെക്രട്ടറി

പ്രസിഡണ്ട്

ട്രഷറർ