കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
11:23, 3 ഡിസംബർ 2013-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- CMMurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഈ താൾ നിർമാണത്തിലാണ്' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

ഈ താൾ നിർമാണത്തിലാണ്