"പുസ്തക കാറ്റലോഗ് 2020" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് 2020ലെ പുസ്തകങ്ങ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നാൾപ്പതിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
 
കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് 2020ലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇവ നിലവിൽ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ്. പുസ്തകം വാങ്ങുന്നതിനായി ജില്ലാ പരിഷത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
 
കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് 2020ലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇവ നിലവിൽ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ്. പുസ്തകം വാങ്ങുന്നതിനായി ജില്ലാ പരിഷത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
 +
 +
[http://catalog.kssp.in/catalog കാറ്റലോഗ് കാണുക]
 +
 +
[[വർഗ്ഗം:പരിഷത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ]]

05:07, 12 ഫെബ്രുവരി 2020-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് 2020ലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇവ നിലവിൽ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ്. പുസ്തകം വാങ്ങുന്നതിനായി ജില്ലാ പരിഷത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

കാറ്റലോഗ് കാണുക

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=പുസ്തക_കാറ്റലോഗ്_2020&oldid=8556" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്