അജ്ഞാതം


"ജനപക്ഷ ജലനയത്തിനുവേണ്ടി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
4,565 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  12:32, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020
വരി 311: വരി 311:


പട്ടിക 2 പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജലം (Utilizable Water) (ദശലക്ഷം ഘനമീറ്ററിൽ)
പട്ടിക 2 പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജലം (Utilizable Water) (ദശലക്ഷം ഘനമീറ്ററിൽ)
{| class="wikitable sortable"
|-
! തലക്കുറി !! തലക്കുറി !! തലക്കുറി !! തലക്കുറി !! തലക്കുറി !! തലക്കുറി !! തലക്കുറി !! തലക്കുറി !! തലക്കുറി !! തലക്കുറി !! തലക്കുറി
|-
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
|  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
| എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || കളത്തിലെ എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
| എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|-
|  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് ||  എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത് || എഴുത്ത്
|}


IPOD ജില്ല | ജൂൺ
IPOD ജില്ല | ജൂൺ
748

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/8721" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്