"മേഖലാ കമ്മറ്റികൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('കുഴൽമന്ദം മേഖല പഞ്ചായത്തുകൾ:- 1.. തേങ്കുറിശ്ശി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
വരി 1: വരി 1:
കുഴൽമന്ദം മേഖല  
കുഴൽമന്ദം മേഖല.
പഞ്ചായത്തുകൾ:-  
പഞ്ചായത്തുകൾ:-  
1.. തേങ്കുറിശ്ശി
1.. തേങ്കുറിശ്ശി

18:59, 19 ജൂൺ 2012-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

കുഴൽമന്ദം മേഖല.

പഞ്ചായത്തുകൾ:- 1.. തേങ്കുറിശ്ശി 2. കണ്ണാടി 3. കുഴൽമന്ദം 4. മാത്തൂർ 5. കോട്ടായി 6. പെരിങ്ങോട്ടുകുരിശ്ശി 7. കുത്തന്നൂർ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മേഖലാ_കമ്മറ്റികൾ&oldid=650" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്