പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

പരിഷത്ത് വിക്കി β

കുനിശ്ശേരി

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തുർ മേഖലയിലെ ഒരു യൂണീറ്റ് ആണൂ കുനിശ്ശേരി

"http://wiki.kssp.in/index.php?title=കുനിശ്ശേരി&oldid=1057" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്