ഉദ്ധരിക്കുക

പാലക്കാട് താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: പാലക്കാട്
  • എഴുതിയത്: പരിഷത്ത് വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: പരിഷത്ത് വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 17 ഡിസംബർ 2017 12:59 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 17 സെപ്റ്റംബർ 2019 21:26 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: http://wiki.kssp.in/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D&oldid=6470
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 6470
"http://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്