കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖല

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖല
പ്രസിഡന്റ് :
സെക്രട്ടറി :
ട്രഷറർ :
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് :
പഞ്ചായത്തുകൾ :പനത്തടി, കള്ളാർ, കോടോം-ബേളൂർ, കിനാനൂർ - കരിന്തളം, പുല്ലൂർ - പെരിയ. അജാനൂർ, മടിക്കൈ,
യൂണിറ്റുകൾ : മടിക്കൈ, പുടംകല്ല്, പെരിയ പോളി, അതിയാമ്പൂർ, പരപ്പ, വെളളിക്കോത്ത്, ഉദുമ, ചാലിങ്കാൽ, അമ്പലത്തറ, തായന്നൂർ, ഭവൻ, കാലിച്ചാനടുക്കം, കൊട്ടോടി, നീലേശ്വരം, ചായ്യോം, കൊല്ലാട, കാഞ്ഞങ്ങാട്
കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്


നിലവിൽ കാഞ്ഞങ്ങാടു മേഖലയിൽ 17 യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

കാഞ്ഞങ്ങാടു മേഖലയിലെ യൂണിറ്റുകൾ
യൂണിറ്റ് മെമ്പർമാർ
1 മടിക്കൈ ...
2 പുടംകല്ല് ...
3 പെരിയ പോളി ...
4 അതിയാമ്പൂർ ...
5 പരപ്പ 41 പേർ
6 വെളളിക്കോത്ത് ...
7 ഉദുമ ...
8 ചാലിങ്കാൽ ...
9 അമ്പലത്തറ ...
10 തായന്നൂർ ...
11 കാലിച്ചാനടുക്കം ...
12 ഭവൻ ...
13 കൊട്ടോടി ...
14 നീലേശ്വരം ...
15 ചായ്യോം ...
16 കൊല്ലാട ...
17 കാഞ്ഞങ്ങാട് ...
മേഖലയിലെ മൊത്തം മെമ്പർമാർ 41
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കാഞ്ഞങ്ങാട്_മേഖല&oldid=11085" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്