കുനിശ്ശേരി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തുർ മേഖലയിലെ ഒരു യൂണീറ്റ് ആണൂ കുനിശ്ശേരി

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കുനിശ്ശേരി&oldid=1057" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്