പ്രപഞ്ചം - പൊതുക്ലാസ്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പ്രപഞ്ചം-പൊതുക്ലാസിനായി തയ്യാറാക്കിയ സ്ലൈഡും നോട്ടും

[1] പ്രപഞ്ചം ഒന്നിച്ച്.pdf

[2] നോട്ട്.pdf

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=പ്രപഞ്ചം_-_പൊതുക്ലാസ്&oldid=6412" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്