മുഖത്തല

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുഖത്തല മേഖല
പ്രസിഡന്റ് .........
സെക്രട്ടറി .........
ട്രഷറർ ...........
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് .......
പഞ്ചായത്തുകൾ
  1. .........
  2. .........
  3. .........
  4. .........
യൂണിറ്റുകൾ
  1. ........
  2. ........
  3. ........
  4. ........
  5. ........
  6. ........
[[ | ]] കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ്‌ മുഖത്തല.

മേഖലാ കമ്മറ്റി

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ്

........

വൈ.പ്രസിഡന്റ്

........

സെക്രട്ടറി

........

ജോ.സെക്രട്ടറി

........

ഖജാൻജി

........

മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ

യൂണിറ്റ് ഭരണ സമിതി

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മീഡിയ പ്രമാണങ്ങൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മുഖത്തല&oldid=2957" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്