വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയസമിതി പരിപാടികൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയസമിതി 2012 -13 കാലയളവിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. സഹകരിക്കുമല്ലോ..

പാഠപുസ്തക താരത്യമ്യം സെമിനാറുകൾ

  • കേരള-സിബിഎസ്ഇ സിലബസ് താരതമ്യം സംസ്ഥാന സെമിനാർ

മെയ് 31 കണ്ണൂര് പരിഷത്ത് ഭവൻ രാവിലെ 9.30 മുതൽ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക.

ജില്ലാതല പരിപാടികൾ

കേരള-സിബിഎസ്ഇ സിലബസ് താരതമ്യം പുസ്തക പ്രകാശനം
  • വയനാട് ജില്ല, മെയ് 26, കല്പററ കെ എസ് ടി എ ഭവന്
  • പാലക്കാട് ജില്ല, മെയ് 26
  • ആലപ്പുഴ ജില്ല, മെയ് 27, വൈ.എം.എ വായനശാല, കലവൂർ