ഏറ്റവുമധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Infobox/row‏‎ (126 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 2. ഫലകം:Infobox‏‎ (125 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 3. ഫലകം:Infobox book‏‎ (124 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 4. ഫലകം:Italic title‏‎ (124 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 5. ഫലകം:Self‏‎ (107 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 6. ഫലകം:Information‏‎ (99 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 7. ഫലകം:Template other‏‎ (72 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 8. ഫലകം:Documentation‏‎ (70 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 9. ഫലകം:Navbar‏‎ (61 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 10. ഫലകം:Transclude‏‎ (61 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 11. ഫലകം:Navbox‏‎ (59 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 12. ഫലകം:Nowrap end‏‎ (55 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 13. ഫലകം:·w‏‎ (53 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 14. ഫലകം:·wrap‏‎ (53 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 15. ഫലകം:Nowrap begin‏‎ (53 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 16. ഫലകം:പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ‏‎ (52 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 17. ഫലകം:Click‏‎ (33 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 18. ഫലകം:Prettyurl‏‎ (31 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 19. ഫലകം:Welcome‏‎ (28 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 20. ഫലകം:സ്വാഗതം‏‎ (28 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 21. ഫലകം:Fmbox‏‎ (21 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 22. ഫലകം:PD-self‏‎ (18 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 23. ഫലകം:Yesno‏‎ (17 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 24. ഫലകം:Imbox‏‎ (15 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 25. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം‏‎ (14 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 26. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2‏‎ (13 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 27. ഫലകം:Pp-meta‏‎ (13 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 28. ഫലകം:Namespace detect‏‎ (13 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 29. ഫലകം:Pp-template‏‎ (13 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 30. ഫലകം:Tl‏‎ (13 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 31. ഫലകം:Documentation subpage‏‎ (13 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 32. ഫലകം:Imported‏‎ (12 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 33. ഫലകം:വിവരണം‏‎ (12 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 34. ഫലകം:Ombox‏‎ (12 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 35. ഫലകം:Category handler‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 36. ഫലകം:Category handler/blacklist‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 37. ഫലകം:If pagename‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 38. ഫലകം:Ambox/core‏‎ (10 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 39. ഫലകം:Category handler/numbered‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 40. ഫലകം:Ambox‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 41. ഫലകം:Ambox/category‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 42. ഫലകം:Purge‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 43. ഫലകം:വിഭജിക്കുക‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 44. ഫലകം:കൂടുതൽ പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ കാണുക‏‎ (6 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 45. ഫലകം:Mbox‏‎ (6 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 46. ഫലകം:Tlx‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 47. ഫലകം:Infobox state programmes‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 48. ഫലകം:പൂർവപദം‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 49. ഫലകം:Cite book‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 50. ഫലകം:Reflist‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)