വീഡിയോകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വീഡിയോകളും പാട്ടുകളും

സുസ്ഥിരവികസനം സുരക്ഷിത കേരളം - ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നാം നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയകേരളം- വീഡിയോ പരമ്പര നവംബർ 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതാത് വിഷയമേഖലകളുടെ വിദഗ്തരുടെ 5 മിനിറ്റ് അവതരണങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ പാട്ടുകളഅ‍, പദയാത്രാഗീതങ്ങൾ എന്നിവ യുവസമിതി ചാനലിലും അതിന്റെ ലിങ്കുകൾ പരിഷത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വികസനക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാക്കും.

യുവസമിതിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ https://www.youtube.com/channel/UCyUlpYtSV7iVbKndBhF0vzw
(ഈ ചാനൽ തുറന്ന് സബസ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടനും ബെൽ ചിഹ്നവും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയവീഡിയോകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിപ്പുകൾ notification message ആയി ലഭിക്കും)

നമ്മുടെ പാട്ടുകളും വീഡിയോകളും ഈ ചാനലിലും ലഭ്യമാണ്

ബിജുമോഹന്റെ Youtube ചാനൽ https://www.youtube.com/channel/UCFD6hk_HXBYu9g4qUEpLCrg


പരിഷത്ത് പാട്ടുകൾക്ക്
https://soundcloud.com/search?q=kssp [[ https://scdownloader.net/ |പാട്ടുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ]] - https://scdownloader.net/ എന്ന പേജിൽ പാട്ടിന്റെ URL വിലാസം കോപ്പി ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക 9645703145 (റിസ്വാൻ)

ജില്ലകൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വിഡിയോ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലും എഡിറ്റിംഗിലും പരിശീലനം കൊടുക്കാൻ ഐ.ടി സബകമ്മിറ്റി തയ്യാറാണ്. (ഐ.ടി സബകമ്മിറ്റി കൺവീനർ ചിഞ്ചു 9947215713)

അഭിമുഖങ്ങൾ

പദയാത്രാഗീതങ്ങൾ

പാട്ട് - വീഡിയോകൾ

പദയാത്രയിൽ ചൊല്ലാവുന്നത്

മുദ്രാ ഗീതം 1
മുദ്രാഗീതം 1 https://soundcloud.com/yuvasamithi-kssp/3-kssp-1

മുദ്രാ ഗീതം 2
മുദ്രാഗീതം 2 https://soundcloud.com/yuvasamithi-kssp/kssp-7

മുദ്രാ ഗീതം 3
മുദ്രാഗീതം 3 https://soundcloud.com/yuvasamithi-kssp/2-kssp-1

മുദ്രാ ഗീതം 4
മുദ്രാഗീതം 4 https://soundcloud.com/yuvasamithi-kssp/3-kssp

മുദ്രാ ഗീതം 5
മുദ്രാഗീതം 4 https://soundcloud.com/yuvasamithi-kssp/2-kssp


പാട്ടുകേൾക്കാം

3.

മാറിപ്പോ- എം.എം.സചീന്ദ്രൻ - കോട്ടക്കൽ മുരളി - സുസ്ഥിരവികസനം സുരക്ഷിത കേരളം KSSP https://soundcloud.com/yuvasamithi-kssp/kssp-4

4.
സഹ്യനും അസഹ്യനോ ? - എം.എം.സചീന്ദ്രൻ സുസ്ഥിരവികസനം സുരക്ഷിതകേരളം - KSSP https://soundcloud.com/yuvasamithi-kssp/kssp-6

5.
പ്രളയഗീതം - എം.എം.സചീന്ദ്രൻ -സുസ്ഥിരവികസനം സുരക്ഷിതകേരളം https://soundcloud.com/yuvasamithi-kssp/kssp-5

6.
ഒരുമയുടെ ഗീതം - എ.എം.ബാലകൃഷ്ണൻ -സുസ്ഥിരവികസനം സുരക്ഷിതകേരളം https://soundcloud.com/yuvasamithi-kssp/kssp-3

7.
ഭൂമി പൊതുസ്വത്ത് - ഭൂമിഗീതങ്ങൾ -പരിഷദ് ഗീതങ്ങൾ KSSP https://soundcloud.com/riswan-ilaveyil-giridhar-chokkan/kssp-11

8
എന്റെ മണ്ണെന്റെ മണ്ണ് - ഭൂമിഗീതങ്ങൾ - പരിഷദ് ഗീതങ്ങൾ KSSP https://soundcloud.com/riswan-ilaveyil-giridhar-chokkan/kssp-14

9
മഴയെങ്ങു പോയ് - ഭൂമിഗീതങ്ങൾ - പരിഷദ് ഗീതങ്ങൾ KSSP https://soundcloud.com/riswan-ilaveyil-giridhar-chokkan/kssp-12

10
ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറക്ക് - ഭൂമിഗീതങ്ങൾ - പരിഷദ് ഗീതങ്ങൾ - KSSP https://soundcloud.com/riswan-ilaveyil-giridhar-chokkan/kssp-16

11
വരികയാണ് വരികയാണ് വിശ്വകേരളം - സാക്ഷരഗീതങ്ങൾ - പരിഷദ് ഗീതങ്ങൾ - KSSP https://soundcloud.com/riswan-ilaveyil-giridhar-chokkan/kssp-30

12
സംവത്സരങ്ങളായ് - ഭൂമിഗീതങ്ങൾ - പരിഷദ് ഗീതങ്ങൾ KSSP https://soundcloud.com/riswan-ilaveyil-giridhar-chokkan/kssp-13

13
പറയുവാനെന്തുണ്ട് വേറെ വേണം മറ്റൊരു കേരളം KSSP https://soundcloud.com/user-170169096/kssp-6

14
കുരുമുളക് വള്ളിയിൽ എം.എം. സചീന്ദ്രൻ വേണം മറ്റൊരു കേരളം KSSP https://soundcloud.com/user-170169096/kssp-2

15.
പന്ത്കായ്ക്കുംകുന്ന് മോഹനകൃഷ്ണൻ കാലടി യുറീക്കാപ്പാട്ടുകൾ KSSP https://soundcloud.com/user-170169096/kssp-21

16
സ്വാശ്രയമെന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാശ്രയഗാനം KSSP https://soundcloud.com/user-338232909/kssp-8

17
വേണം മറ്റൊരു കേരളം ആമുഖം KSSP https://soundcloud.com/user-170169096/kssp-9

18
മഴവില്ലുകൾ കോർത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ വേണം മറ്റൊരു കേരളം KSSP https://soundcloud.com/user-170169096/kssp-7

19
അറിയില്ലവർക്കൊന്നും വേണം മറ്റൊരു കേരളം KSSP https://soundcloud.com/user-170169096/kssp-4

20
വേർപ്പുവീഴ്ത്തി വേണം മറ്റൊരു കേരളം KSSP https://soundcloud.com/user-170169096/kssp-5

21
വേണം മറ്റൊരു ജീവിതം വേണം മറ്റൊരു കേരളം KSSP https://soundcloud.com/user-170169096/kssp-3

22
മറ്റൊരു ലോകം വേണം മറ്റൊരു കേരളം KSSP https://soundcloud.com/user-170169096/kssp-8

23
മഴയാഴ് പെയ്യുക നമ്മൾ യുറീക്കാപ്പാട്ടുകൾ KSSP https://soundcloud.com/user-170169096/kssp-19

24
ഞാനുറങ്ങും വീടിനൊരു മേൽക്കൂര ഞായറുള്ള തിങ്കളുള്ള മേൽക്കൂര അക്ഷരഗീതങ്ങൾ KSSP https://soundcloud.com/user-338232909/kssp-11

പ്രഭാഷണങ്ങൾ

വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും

വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ളവ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും

5 മിനിറ്റ് വീഡിയോകൾ

വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും

തുമ്പി പരമ്പര

വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും

പരിപാടികളുടെ വീഡിയോകൾ

വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും

മറ്റു പേജുകളിലേക്ക്

 1. ക്യാമ്പയിൻ സംഗ്രഹം - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. പുതിയകേരളം നിർ‍മ്മിക്കാൻ - മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള കത്ത് - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 3. ക്യാമ്പയിൻ ലഘുലേഖ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 4. മേഖലാപദയാത്രകൾ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 5. പദയാത്രാഗീതങ്ങൾ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 6. തെരുവരങ്ങ് ചെറുനാടകങ്ങൾ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 7. സംവാദകേന്ദ്രങ്ങൾ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 8. സംസ്ഥാന വാഹനജാഥകൾ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 9. പുതിയകേരളം - ജില്ലാ സെമിനാറുകൾ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 10. ക്യാമ്പസ് സംവാദങ്ങൾ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 11. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങൾ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 12. പോസ്റ്ററുകൾ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 13. ബ്രോഷറുകൾ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 14. വീഡിയോകൾ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 15. ഫോട്ടോഗാലറി - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 16. പഴയകാല പരിഷത്ത് രേഖകൾ - ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=വീഡിയോകൾ&oldid=7423" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്