വലിയ താളുകളുടെ പട്ടിക

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (നാൾവഴി) ‎പരിഷത്ത് സംഘടനയുടെ ചരിത്രം ‎[10,33,576 ബൈറ്റുകൾ]
 2. (നാൾവഴി) ‎പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്‌ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ ഭാഗം 2 ‎[9,11,131 ബൈറ്റുകൾ]
 3. (നാൾവഴി) ‎പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്‌ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ ‎[8,91,352 ബൈറ്റുകൾ]
 4. (നാൾവഴി) ‎കേരളവിദ്യാഭ്യാസം ‎[5,66,536 ബൈറ്റുകൾ]
 5. (നാൾവഴി) ‎വികസന കോൺഗ്രസ് സമീപന രേഖകൾ ‎[4,94,811 ബൈറ്റുകൾ]
 6. (നാൾവഴി) ‎ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം-പകലും രാത്രിയും ‎[4,64,218 ബൈറ്റുകൾ]
 7. (നാൾവഴി) ‎പരിസ്ഥിതിനിയമങ്ങൾ ഒരുപരിചയം ‎[4,05,442 ബൈറ്റുകൾ]
 8. (നാൾവഴി) ‎കേരള വികസനം -ജനപക്ഷസമീപനം കർമ്മപരിപാടി ‎[3,71,579 ബൈറ്റുകൾ]
 9. (നാൾവഴി) ‎തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ‎[3,43,905 ബൈറ്റുകൾ]
 10. (നാൾവഴി) ‎നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ‎[3,35,242 ബൈറ്റുകൾ]
 11. (നാൾവഴി) ‎ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസനയം ഒരു വിമർശനാത്മക വായന ‎[3,17,117 ബൈറ്റുകൾ]
 12. (നാൾവഴി) ‎അമ്പതാം വാർഷികം ‎[3,00,374 ബൈറ്റുകൾ]
 13. (നാൾവഴി) ‎ഊർജ രേഖ ‎[2,44,319 ബൈറ്റുകൾ]
 14. (നാൾവഴി) ‎കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം ‎[2,44,003 ബൈറ്റുകൾ]
 15. (നാൾവഴി) ‎കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം- കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ(1998) ‎[2,36,334 ബൈറ്റുകൾ]
 16. (നാൾവഴി) ‎എറണാകുളം ‎[2,28,047 ബൈറ്റുകൾ]
 17. (നാൾവഴി) ‎സുസ്ഥിരവികസനം സാമൂഹ്യനീതി ‎[2,27,399 ബൈറ്റുകൾ]
 18. (നാൾവഴി) ‎പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്‌ധ സമിതി - അനുബന്ധങ്ങൾ ‎[2,24,764 ബൈറ്റുകൾ]
 19. (നാൾവഴി) ‎വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ-വിമർശനങ്ങളുടെ നേരും നുണയും ‎[1,99,634 ബൈറ്റുകൾ]
 20. (നാൾവഴി) ‎വികസന കോൺഗ്രസ് സമീപന രേഖ-കേരളത്തിന്റെ വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യം - ഒരു വിവര സാങ്കേതികാധിഷ്ഠിത രൂപരേഖ ‎[1,89,965 ബൈറ്റുകൾ]
 21. (നാൾവഴി) ‎പശ്ചിമഘട്ടസംരക്ഷണവും കേരളത്തിന്റെ വികസനവും ‎[1,87,555 ബൈറ്റുകൾ]
 22. (നാൾവഴി) ‎വഴിവിട്ട വിദ്യാഭ്യാസം ‎[1,85,239 ബൈറ്റുകൾ]
 23. (നാൾവഴി) ‎ചാൾസ് റോബർട്ട് ഡാർവിൻ ‎[1,84,073 ബൈറ്റുകൾ]
 24. (നാൾവഴി) ‎നാല്പത്താറാം വാർഷികം ‎[1,81,524 ബൈറ്റുകൾ]
 25. (നാൾവഴി) ‎ആഗോളവൽക്കരണവും ദരിദ്രവൽക്കരണവും ‎[1,78,148 ബൈറ്റുകൾ]
 26. (നാൾവഴി) ‎കേരള പാഠ്യപദ്ധതി സംരക്ഷിക്കുക ‎[1,78,132 ബൈറ്റുകൾ]
 27. (നാൾവഴി) ‎പരിഷദ് ഗീതങ്ങൾ ‎[1,76,356 ബൈറ്റുകൾ]
 28. (നാൾവഴി) ‎ശാസ്ത്രം കെട്ടുകഥയല്ല ‎[1,74,569 ബൈറ്റുകൾ]
 29. (നാൾവഴി) ‎നാല്പത്തഞ്ചാം വാർഷികം ‎[1,72,767 ബൈറ്റുകൾ]
 30. (നാൾവഴി) ‎വിവരാവകാശം ജനനന്മയ്ക്ക് ‎[1,71,694 ബൈറ്റുകൾ]
 31. (നാൾവഴി) ‎കേരള അതിവേഗ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അടച്ചുപൂട്ടുക, അതിവേഗറെയിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക ‎[1,68,094 ബൈറ്റുകൾ]
 32. (നാൾവഴി) ‎കാലം തെറ്റിയ കാലാവസ്ഥ ‎[1,61,658 ബൈറ്റുകൾ]
 33. (നാൾവഴി) ‎ജീവിതശൈലിയും ആരോഗ്യവും ‎[1,61,266 ബൈറ്റുകൾ]
 34. (നാൾവഴി) ‎വേണം മറ്റൊരു കേരളം വേണ്ടത്‌ സാമൂഹിക വികസനം ‎[1,60,700 ബൈറ്റുകൾ]
 35. (നാൾവഴി) ‎അസീസ്‌ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്‌ തള്ളിക്കളയുക ‎[1,59,772 ബൈറ്റുകൾ]
 36. (നാൾവഴി) ‎ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രജതജൂബിലി തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊരു വികസനപരിപ്രേക്ഷ്യം ‎[1,59,611 ബൈറ്റുകൾ]
 37. (നാൾവഴി) ‎അത്ഭുതകരമായ ആകാശം ‎[1,59,439 ബൈറ്റുകൾ]
 38. (നാൾവഴി) ‎യുവസമിതി ‎[1,58,626 ബൈറ്റുകൾ]
 39. (നാൾവഴി) ‎ജലം ജന്മാവകാശം ‎[1,57,758 ബൈറ്റുകൾ]
 40. (നാൾവഴി) ‎കച്ചവടവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ‎[1,57,600 ബൈറ്റുകൾ]
 41. (നാൾവഴി) ‎പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി-വിമർശനങ്ങളും വസ്തുതകളും ‎[1,57,019 ബൈറ്റുകൾ]
 42. (നാൾവഴി) ‎1 2 3 ആണവക്കരാർ നേരും നുണയും ‎[1,55,498 ബൈറ്റുകൾ]
 43. (നാൾവഴി) ‎എന്തുകൊണ്ട് മാലിന്യത്തിൽനിന്ന് ഊർജം പദ്ധതി കേരളത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ല ‎[1,53,851 ബൈറ്റുകൾ]
 44. (നാൾവഴി) ‎നമ്മൾ ജനങ്ങൾ - ഭരണഘടനയ്ക്കൊപ്പം ‎[1,53,524 ബൈറ്റുകൾ]
 45. (നാൾവഴി) ‎എന്തുകൊണ്ട്‌ മറ്റൊരു കേരളം? ‎[1,51,431 ബൈറ്റുകൾ]
 46. (നാൾവഴി) ‎നാല്പത്തിനാലാം വാർഷികം ‎[1,51,158 ബൈറ്റുകൾ]
 47. (നാൾവഴി) ‎സുപ്രീംകോടതിയുടെ നർമദാ വിധിയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ‎[1,50,289 ബൈറ്റുകൾ]
 48. (നാൾവഴി) ‎ഇന്ത്യൻ ഔഷധവ്യവസായം- ആഗോളവൽക്കരണനയങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷി ‎[1,50,120 ബൈറ്റുകൾ]
 49. (നാൾവഴി) ‎ചാലിയാർ മലിനീകരണം: ഗ്രാസിം വ്യവസായത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ‎[1,47,925 ബൈറ്റുകൾ]
 50. (നാൾവഴി) ‎ഇന്തോ-അമേരിക്കൻ ആണവക്കരാർ ആർക്കുവേണ്ടി? എന്തിനുവേണ്ടി? ‎[1,47,313 ബൈറ്റുകൾ]

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:വലിയതാളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്