ഏറ്റവും ചുരുക്കം പ്രാവശ്യം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
  1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. ജൈനക്ഷേത്രം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  2. ജില്ലാ വാർഷികം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  3. പാതിരാമണൽ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  4. നാട്ടിക‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  5. ആറന്മുള വിമാനത്താവള പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  6. പരീക്ഷണം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  7. വയലാർ സമരം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  8. മുണ്ടക്കോട്ടുകുറുശ്ശി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  9. മാർച്ച് 8 - സാർവ്വദേശീയ വനിതാ ദിനം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  10. ചെർപ്പുളശ്ശേരീ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  11. സ്വാശ്രയവിദ്യാഭ്യാസവും സാമൂഹിക നീതിയും‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  12. മുളവൂർ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  13. ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രബോധവും‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  14. ജാപ്പനീസ് മസ്തിഷ്കജ്വരവും കൊതുകു നിവാരണവും‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  15. വിമര്ശനാത്മക ബോധനം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  16. കുമാരകോടി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  17. ഞാങ്ങാട്ടിരി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  18. നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  19. ബാലവേദി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  20. മുത്തശ്ശിമാവും മുത്തച്ഛൻ പ്ലാവും.‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  21. പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളും കാർഷിക മേഖലയും‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  22. കേരളത്തെ പകർച്ചവ്യാധി വിമുക്തമാക്കുക‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  23. കേരള പഠനം 2‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  24. പരിഷത്ത് ഭാരവാഹികൾ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  25. പ്രപഞ്ചം - പൊതുക്ലാസ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  26. സുസ്ഥിരവികസന പ്രചാരണം പരിഷത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ...‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  27. ഇട്ടി അച്യുതൻ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  28. നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  29. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെശക്തിപ്പെടുത്തുക, സ്വാശ്രയകച്ചവട ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാടുക‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  30. വികസന കോൺഗ്രസ് സമീപന രേഖ -പ്രകൃതി സുരക്ഷ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  31. തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖല‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  32. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  33. എം.ടി. മുരളി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  34. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ പുരോഗമനപരമായ നീക്കങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  35. നീർത്തടാധിഷ്ഠിതവികസനവും തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണവും‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  36. നന്മണ്ട 13 (യൂനിറ്റ്)‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  37. ജനകീയാരോഗ്യ അവബോധം സൃഷ്ടിച്ച പരിഷത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  38. അമ്രുത‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  39. ജനകീയാരോഗ്യ അവകാശ പ്രഖ്യാപനവും അതിനു ശേഷവും‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  40. ഐ ടി യും കേരളത്തിന്റെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളും‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  41. തണ്ണീർക്കോട്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  42. പത്തനംതിട്ട‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  43. മഹേഷ്‌‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  44. ലഘുലേഖകൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  45. കേരളത്തിലെ ഭൂവിനിയോഗവും വികസനവും‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  46. 3 വണ്ടൂർ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  47. നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  48. വേമ്പനാട്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  49. പെരിഞ്ഞനം യൂണിറ്റ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
  50. പി.സുനിൽദേവ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:കുറഞ്ഞ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്