"ഫലകം:പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
വരി 11: വരി 11:
  
 
|group2 = [[ലഘുലേഖകൾ]]
 
|group2 = [[ലഘുലേഖകൾ]]
|list2  = {{nowrap begin}}{{·w}}[[ വേണം മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യവിദ്യാഭ്യാസം]] {{·w}}[[വേണം മറ്റൊരു കേരളം; മറ്റൊരിന്ത്യയ്ക്കായി]]{{·w}}[[വേണം നമുക്കൊരു ജനകീയാരോഗ്യനയം]]{{·w}}[[പശ്ചിമഘട്ടസംരക്ഷണവും കേരളത്തിന്റെ വികസനവും]]{{·w}}[[ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ : കൃഷിയും മാലിന്യപരിപാലനവും]]{{·w}}[[കേരളത്തിലെ ഭൂവിനിയോഗവും വികസനവും (2014)]]{{·w}}[[വേണം കേരളത്തിനൊരു ജനപക്ഷഗതാഗതനയം‎]]{{·w}}[[അസീസ്‌ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്‌ തള്ളിക്കളയുക]]{{·w}} [[വേമ്പനാടിനെ വീണ്ടെടുക്കുക]]{{·w}}[[കേരള പാഠ്യപദ്ധതി സംരക്ഷിക്കുക]]{{·w}} [[ഗാഡ്‌ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്‌]]{{·w}}[[ജലം ജന്മാവകാശം ‎]]{{·w}}[[വേണം മദ്യവിമുക്ത കേരളം]]{{·w}}[[കൂടങ്കുളം പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക]]{{·w}}[[ഇന്ത്യൻ ഔഷധവ്യവസായം- ആഗോളവൽക്കരണനയങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷി]]{{·w}} [[എമർജിംഗ്‌ കേരള പരിപാടിയും കേരളത്തിന്റെ വികസനവും‎ ]] {{·w}} [[ആറന്മുള വിമാനത്താവളം അനിവാര്യമോ?]]{{·w}}[[ഗ്രാമത്തിന് മുകളിലെ പുര]]{{·w}}[[ജനസൗഹൃദ മാലിന്യസംസ്കരണം തൃശൂർ നഗര പശ്ചാത്തലത്തിൽ]]{{·w}}[[എന്തുകൊണ്ട്‌ മറ്റൊരു കേരളം?]]{{·w}}[[വേണം മറ്റൊരു കേരളം: കാർഷിക മേഖലയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ|കാർഷിക മേഖലയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ‎]]{{·w}}[[വേണം മറ്റൊരു കേരളം വേണ്ടത്‌ സാമൂഹിക വികസനം| വേണ്ടത്‌ സാമൂഹിക വികസനം]]{{·w}}[[ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം: ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്‌ ]]{{·w}}[[ കിനാലൂർ-നിരീക്ഷണങ്ങൾ; നിർദേശങ്ങൾ]]{{·w}}[[വിവരാവകാശം ജനനന്മയ്ക്ക്]]{{·w}}[[പനി...പനി...പനിക്കെതിരെ ജാഗ്രത]]{{·w}}[[സ്ത്രീകളുടേതു കൂടിയായ സമൂഹം]]{{·w}}[[ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും]]{{·w}}[[അത്ഭുതകരമായ ആകാശം]]{{·w}}[[കാലം തെറ്റിയ കാലാവസ്ഥ]]{{·w}}[[ചാൾസ് റോബർട്ട് ഡാർവിൻ]]{{·w}}[[മനുഷ്യന്റെ ഉത്പത്തിയും പരിണാമവും]]{{·w}}[[കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗതവികസനവും ശബരിറെയിൽപ്പാതയും]] {{·w}}[[കെ ഇ ആർ പരിഷ്‌കരണവും എൻട്രൻസ്‌ പരീക്ഷാപരിഷ്‌കരണവും നടപ്പാക്കുക]]{{·w}}[[ദേശീയപാതയുടെ ബി.ഒ.ടി സ്വകാര്യവത്‌ക്കരണം]]{{·w}}[[ഇന്തോ-അമേരിക്കൻ ആണവക്കരാർ ആർക്കുവേണ്ടി? എന്തിനുവേണ്ടി?]]{{·w}}[[1 2 3 ആണവക്കരാർ നേരും നുണയും]]{{·w}}[[ജീവിതശൈലിയും ആരോഗ്യവും]]{{·w}}[[65 ദിവസത്തെ മൺസൂൺകാല സമ്പൂർണ്ണ മത്സ്യബന്ധന നിരോധനം മത്സ്യസംരക്ഷണ പരിപാലനത്തിന്‌ അനിവാര്യമോ?]] {{·w}}[[ധാതുമണൽ ഖനനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക-സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങൾ]] {{·w}}[[ജനകീയാസൂത്രണം: അനുഭവങ്ങളും അടിയന്തിര കടമകളും]]  {{·w}}[[യുദ്ധം, ഭീകരവാദം, ആഗോളവത്കരണം ‎]]{{·w}}[[പുത്തൻ സാമ്പത്തികനയവും സ്ത്രീകളും]]{{·w}}[[ആഗോളവൽക്കരണത്തിനെതിരെ ഒരു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വിജയഗാഥ]]{{·w}}[[കച്ചവടവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം]]{{·w}}[[ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നർമദാ വിധിയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും]]{{·w}}[[ബോധനമാധ്യമം മാതൃഭാഷയിൽ]]{{·w}}[[പരിഷത്തും അക്കാദമികരംഗത്തെ സമരവും]] {{nowrap end}}  
+
|list2  = {{nowrap begin}} {{·w}}[[വേണം പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ജീവനോടെ തന്നെ‎]] {{·w}}[[ വേണം മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യവിദ്യാഭ്യാസം]] {{·w}}[[വേണം മറ്റൊരു കേരളം; മറ്റൊരിന്ത്യയ്ക്കായി]]{{·w}}[[വേണം നമുക്കൊരു ജനകീയാരോഗ്യനയം]]{{·w}}[[പശ്ചിമഘട്ടസംരക്ഷണവും കേരളത്തിന്റെ വികസനവും]]{{·w}}[[ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ : കൃഷിയും മാലിന്യപരിപാലനവും]]{{·w}}[[കേരളത്തിലെ ഭൂവിനിയോഗവും വികസനവും (2014)]]{{·w}}[[വേണം കേരളത്തിനൊരു ജനപക്ഷഗതാഗതനയം‎]]{{·w}}[[അസീസ്‌ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്‌ തള്ളിക്കളയുക]]{{·w}} [[വേമ്പനാടിനെ വീണ്ടെടുക്കുക]]{{·w}}[[കേരള പാഠ്യപദ്ധതി സംരക്ഷിക്കുക]]{{·w}} [[ഗാഡ്‌ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്‌]]{{·w}}[[ജലം ജന്മാവകാശം ‎]]{{·w}}[[വേണം മദ്യവിമുക്ത കേരളം]]{{·w}}[[കൂടങ്കുളം പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക]]{{·w}}[[ഇന്ത്യൻ ഔഷധവ്യവസായം- ആഗോളവൽക്കരണനയങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷി]]{{·w}} [[എമർജിംഗ്‌ കേരള പരിപാടിയും കേരളത്തിന്റെ വികസനവും‎ ]] {{·w}} [[ആറന്മുള വിമാനത്താവളം അനിവാര്യമോ?]]{{·w}}[[ഗ്രാമത്തിന് മുകളിലെ പുര]]{{·w}}[[ജനസൗഹൃദ മാലിന്യസംസ്കരണം തൃശൂർ നഗര പശ്ചാത്തലത്തിൽ]]{{·w}}[[എന്തുകൊണ്ട്‌ മറ്റൊരു കേരളം?]]{{·w}}[[വേണം മറ്റൊരു കേരളം: കാർഷിക മേഖലയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ|കാർഷിക മേഖലയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ‎]]{{·w}}[[വേണം മറ്റൊരു കേരളം വേണ്ടത്‌ സാമൂഹിക വികസനം| വേണ്ടത്‌ സാമൂഹിക വികസനം]]{{·w}}[[ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം: ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്‌ ]]{{·w}}[[ കിനാലൂർ-നിരീക്ഷണങ്ങൾ; നിർദേശങ്ങൾ]]{{·w}}[[വിവരാവകാശം ജനനന്മയ്ക്ക്]]{{·w}}[[പനി...പനി...പനിക്കെതിരെ ജാഗ്രത]]{{·w}}[[സ്ത്രീകളുടേതു കൂടിയായ സമൂഹം]]{{·w}}[[ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും]]{{·w}}[[അത്ഭുതകരമായ ആകാശം]]{{·w}}[[കാലം തെറ്റിയ കാലാവസ്ഥ]]{{·w}}[[ചാൾസ് റോബർട്ട് ഡാർവിൻ]]{{·w}}[[മനുഷ്യന്റെ ഉത്പത്തിയും പരിണാമവും]]{{·w}}[[കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗതവികസനവും ശബരിറെയിൽപ്പാതയും]] {{·w}}[[കെ ഇ ആർ പരിഷ്‌കരണവും എൻട്രൻസ്‌ പരീക്ഷാപരിഷ്‌കരണവും നടപ്പാക്കുക]]{{·w}}[[ദേശീയപാതയുടെ ബി.ഒ.ടി സ്വകാര്യവത്‌ക്കരണം]]{{·w}}[[ഇന്തോ-അമേരിക്കൻ ആണവക്കരാർ ആർക്കുവേണ്ടി? എന്തിനുവേണ്ടി?]]{{·w}}[[1 2 3 ആണവക്കരാർ നേരും നുണയും]]{{·w}}[[ജീവിതശൈലിയും ആരോഗ്യവും]]{{·w}}[[65 ദിവസത്തെ മൺസൂൺകാല സമ്പൂർണ്ണ മത്സ്യബന്ധന നിരോധനം മത്സ്യസംരക്ഷണ പരിപാലനത്തിന്‌ അനിവാര്യമോ?]] {{·w}}[[ധാതുമണൽ ഖനനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക-സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങൾ]] {{·w}}[[ജനകീയാസൂത്രണം: അനുഭവങ്ങളും അടിയന്തിര കടമകളും]]  {{·w}}[[യുദ്ധം, ഭീകരവാദം, ആഗോളവത്കരണം ‎]]{{·w}}[[പുത്തൻ സാമ്പത്തികനയവും സ്ത്രീകളും]]{{·w}}[[ആഗോളവൽക്കരണത്തിനെതിരെ ഒരു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വിജയഗാഥ]]{{·w}}[[കച്ചവടവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം]]{{·w}}[[ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നർമദാ വിധിയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും]]{{·w}}[[ബോധനമാധ്യമം മാതൃഭാഷയിൽ]]{{·w}}[[പരിഷത്തും അക്കാദമികരംഗത്തെ സമരവും]] {{nowrap end}}  
 
|group3 = [[പുസ്തകങ്ങൾ]]  
 
|group3 = [[പുസ്തകങ്ങൾ]]  
 
|list3  = {{nowrap begin}}{{·w}} [[ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും]]{{·w}} {{nowrap end}}  
 
|list3  = {{nowrap begin}}{{·w}} [[ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും]]{{·w}} {{nowrap end}}  

17:08, 2 ജൂൺ 2014-നു നിലവിലുള്ള രൂപം